Medezeggenschapsraad

Tijl Uilenspiegel heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR) overeenkomstig met de wet medezeggenschap op scholen (WMS). De MR bestaat uit evenveel ouders als personeelsleden.

De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht betekent dat schooldirectie en schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft, geldt dat wel. Schooldirectie en schoolbestuur kunnen bepaalde besluiten alleen nemen met instemming van de MR.

Oudergeleding:                                    Personeelsgeleding:
Geert van Rijt                                       Eri van de Beek
Geert van Ooijen                                  Jolanda van den Elzen
Nicole Lemmen                                    Stephanie Maas

De vergaderdata van de MR staan vermeld op de schoolkalender. De vergaderingen van de MR zijn over het algemeen openbaar: u bent van harte welkom als toehoorder. Soms echter is het noodzakelijk dat een onderwerp wordt behandeld achter gesloten deuren. Heeft u zelf een onderwerp dat in een MR-vergadering behandeld zou kunnen worden? U kunt hiervoor een verzoek indienen via mr.tijluilenspiegel@prodas.nl voorafgaand aan een vergadering.

Notulen MR 23-09-2020 Notulen MR 03-11-2020 Notulen MR 08-12-2020 Notulen MR 26-01-2021 Notulen MR 18-05-2021